Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Tot ce ai nevoie pentru prezența ta online

Contractul de prestări servicii CHML Web Services SRL

(Termenii și Condițiile Serviciilor - TCS)

Părțile contractului:

Firma CHML Web Services SRL, cu sediul în București, Sector 5, Calea Rahovei nr. 266 – 268, Corp 2, Parter, Camera 11, înregistrata la ORNC București sub nr. J40/12312/2002, Cod Unic de Identificare 15058531, Atribut fiscal RO, avand cont IBAN RO84INGB0000999903492175 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București, denumită în continuare Furnizor sau Presatator sau CHML,

și

Persoana fizică sau persoana juridică ce contractează în sistem online, pe site-ul web www.chml.ro sau alte site-uri aparținând Furnizorului, serviciile furnizate de către CHML, denumită în continuare Client sau Beneficiar. 

Obiectul contractului

Prezentul contract stabilește termenii și condițiile unei colaborări generale între Părți, potrivit căreia Furnizorul se obligă să furnizeze Beneficiarului serviciile menționate în cuprinsul contractului, iar Beneficiarul se obligă să plătească prețul cerut de Furnizor. Fac obiectul prezentului contract toate serviciile contractate de către Beneficiar prin intermediul formularului de comandă pe site-urile Furnizorului.

 

Furnizorul pune la dispoziția Beneficiarului următoarele categorii de servicii

  • servicii servere virtuale, denumite și VPS
  • servicii servere dedicate (servere închiriate)
  • serviciu colocare servere / echipamente IT
  • servicii găzduire web (găzduire partajată), de uz general sau specializată (WordPress)
  • servicii de vânzare certificate SSL
  • servici de înregistrare, rezervare sau prelungirea de nume de domenii 


Fiecare categorie de serviciu conține unul sau mai multe pachete de servicii, diferențiate între ele prin caracteristici tehnice și perioada contractată, servicii ce pot fi comandate de client pe site-ul web www.chml.ro sau alte site-uri web aparținând Furnizorului.

Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare în momentul primirii comenzii online prin intermediul formularului de comandă de pe site-ul www.chml.ro sau alte site-uri web ale Furnizorului, și după achitarea de către Beneficiar a contravalorii serviciilor, în conformitate cu sumele afișate pe site-ul web, în formularul de comandă și pe factura proforma transmisă în mod automat pe adresa e-mail a clientului. 

 

Durata contractului este dată de perioada pentru care clientul a optat în formularul de comandă, denumită perioadă inițială.

Durata contractului se prelungește automat cu intervale de timp egale cu perioada inițială, denumite perioade subsecvente, dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu minim 15 zile înaintea expirării lui. 

 

În cazul în care nici una dintre părți nu notifică cealalta parte intentia de reziliere a contractului, cu 15 zile înaintea expirării perioadei inițiale contractate, sau a perioadelor subsecvente, Furnizorul va emite și va transmite Beneficiarului o factura proforma conținând contravaloarea serviciului / serviciilor pentru o nouă perioadă subsecventă. În cazul în care dorește prelungirea contractului cu o nouă perioadă subsecventa, Beneficiarul va achita contravaloarea serviciului / serviciilor în conformitate cu instrucțiunile de pe factura proformă.

În cazul neachitării de către Beneficiar a facturii proforme până la încetarea perioadei curente și în conformitate cu instrucțiunile de plată conținute de factură proformă, contractul se consideră reziliat de drept la sfârșitul perioadei curente, iar Furnizorul este în drept să înceteze prestarea serviciului / serviciilor contractate. Deasemeni, toate datele stocate de Beneficiar pe mediile de stocare puse la dispoziție de Furnizor în baza contractului vor fi șterse, fără a se reține o culpă a Furnizorului în acest sens.

Valoarea contractului

Valoarea contractului este dată de suma valorii abonamentelor serviciilor comandate de client prin intermediul formularului de comanda, o singura data. In cazul unui client care contracteaza mai multe servicii, avand perioade de reinnoire diferite, fiecare pachet de servicii din cadrul aceleiasi perioade de facturare se considera a avea un contract distinct. 

Valoarea contractului se poate modifica pe parcursul derularii sale, prin modificarea structurii pachetului de servicii contractate. Indifirent de modificarile efectuate asupra structurii serviciilor, drepturile si obligatiile partilor rezid[nd din prezentul contract raman valabile.

Furnizarea serviciilor

CHML se angajează să pună la dispoziția clienților accesul la serviciile comandate într-o perioadă de timp rezonabilă, perioadă care este dată și de metoda de plată aleasă. 

În cazul efectuării plăților prin card, acestea sunt procesate automat și confirmate în 1 – 2 minute. În acest caz, serviciile de găzduire web, găzduire wordpres și înregistrare / prelungire valabilitate domenii pot fi activate în maxim 15 minute. 

Plățile efectuate prin transfer bancar sunt procesate manual, de luni până vineri în intervalul orar 9 – 18, serviciile de de găzduire web, găzduire wordpres și înregistrare / prelungire valabilitate domeniiurmând a fi activate după confirmarea plății.

Serviciile de server virtual (VPS), servere dedicate vor fi activate într-o perioadă de timp de până la 24 de ore. 

Serviciul de colocare servere / echipamente IT vor fi activate într-un interval de până la 4 ore de la predarea serverelor / echipamentelor către personalul tehnic al firmei noastre. 

Data efectivă de furnizare a serviciilor începe din momentul în care informațiile necesare pentru accesarea serviciilor au fost puse la dispoziția clientului prin email și/sau în contul client.

Garanția de returnare a sumelor achitate

În cazul serviciilor de gazduire web si găzduire WordPress clientul poate renunța la serviciu fără nici o justificare în primele 30 de zile ale contractului, iar CHML se obligă să returneze clientului întreaga sumă achitată. Aceasta prevedere se aplică doar pentru serviciile enunțate, și doar în primele 30 de zile de contract. 

Plățile efectuate pentru serviciile de servere virtuale, servere dedicate, colocare, certificate SSL și înregistrare / prelungire valabilitate nume domeniu nu sunt returnabile.

Drepturile și obligațiile Furnizorului

Furnizorul poate să cesioneze creanțele izvorâte din prezentul contract unor terţe părţi şi să încheie contracte de asociere în participaţiune în ceea ce priveşte infrastructura sau serviciile furnizate fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului, cu condiția ca Furnizorul rămână personal răspunzător de asigurarea serviciilor în favoarea Beneficiarului, potrivit termenilor prezentului contract.

Furnizorul se obligă să asigure întreținerea Infrastructurii de Colocare și/sau a Infrastructurii Virtuale, astfel încât Beneficiarul să furnizeze serviciile proprii în bune condiţii, iar Echipamentele acestuia din urmă să funcționeze în deplină siguranță. În plus, Furnizorul se obligă să asigure paza Centrului de Colocare, luând orice măsură care se impune în vederea evitării afectării în orice mod a echipamentelor ori furtului acestora. 

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecte interne/ascunse ale echipamentelor Beneficiarului, incluzând, dar fără a se limita la: defectarea surselor de alimentare, defectarea porturilor sau orice defecţiuni care nu sunt cauzate de surse de căldură, şocuri sau forţe mecanice externe, şocuri electrice, etc.

Furnizorul nu poate fi obligat în nicio situație la plata daunelor directe, indirecte sau a daunelor constând în pierderi de profit, venit, de imagine sau pierderea oportunității de afaceri.

Drepturile și obligațiile Beneficiarului

Serviciile prestate de Furnizor trebuiesc utilizate doar în scopuri legale. Clientul se obligă să nu transmită, să nu distribuie sau să stocheze materiale sau date care încalcă legile în vigoare sau drepturile unor terțe părți.

Furnizorul nu monitorizează și nu efectuează nici un fel de control de conținut asupra materialelor stocate de către Client, dar poate face acest lucru în măsura în care este cerut de legislația în vigoare, când primeste reclamații sau solicitari ale autorităților statului.

Furnizorul nu este răspunzător pentru conținutul nici unui site web, altele decât cele care ii aparțin. Clientul este singurul responsabil pentru materialele și informațiile postate pe site-urile web proprii sau pentru opiniile exprimate de către Client sau de către terți în orice secțiune a site-urilor web proprii.

În cazul în care în cadrul site-ului web este folosită o platformă, un framework, un sistem de tip CMS (Content Management System), de exemplu, dar fara a se limita la WordPress, Joomla, Drupal, Clientul are obligatie de a își actualiza respectivul software la ultima versiune disponibilă, incluzând aici și plugin-urile, temele/templateurile și/sau scripturile care fac parte din platforma folosită.

Toate forumurile, blogurile, formularele de contact, guestbook-urile și/sau alte sisteme cu înregistrare de utilizatori care au posibilitatea de postare de conținut online trebuie să aibă pe pagina de înregistrare a utilizatorului, sisteme de prevenire a înregistrării roboților și a spammerilor (cod Captcha-imagine de verificare). De asemenea, aceste sisteme trebuie să valideze existența adresei de email a utilizatorului prin link de activare trimis prin email către adresa introdusă în formularul de înregistrare. Proprietarii unor astfel de sisteme au obligația de a supraveghea conținutul postat de utilizatori astfel încât acest conținut să nu contravină vreunei legi sau prevederilor prezentului contract.

Clientul are dreptul de a semnala eventualele nereguli sau erori care împiedică buna funcționare a site-ului, și care țin de găzduirea acestuia.

Clientul nu poate transfera drepturile și/sau obligațiile ce îi revin prin prezentul contract fără acordul scris al Furnizorului.

Clientul este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații confidențiale legate de contul client si serviciile contractate. Dacă există orice suspiciune că aceste informații sunt compromise, Clientul trebuie să solicite modificarea datelor de autentificare contactând serviciul support.

Clientul este responsabil pentru actualizarea informațiilor de contact din panoul de control clienți, atunci când este necesar sau intervin schimbări (Ex. numar de telefon, adresă de email, etc). Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru probleme intervenite în comunicare ca un rezultat direct al neefectuării de către Client a actualizărilor datelor de contact.

Clientul are responsabilitatea de a-și crea si pastra propriile copii de siguranta (backup) a datelorl.

Clientul este de acord să aibă o conduită adecvată în relația cu personalul Furnizorului, să nu solicite suport tehnic nejustificat, să nu solicite în mod repetat soluționarea unor probleme inexistente sau care nu depind de Furnizor.

Beneficiarii serviciilor de colocare servere / echipamente IT au urmatoarele obligatii suplimentare:

Beneficiarul se obligă să folosească infrastuctura de colocare si cea virtuală în conformitate cu destinaţia stabilită de Furnizor prin furnizarea serviciilor, în termenii şi condiţiile prezentului contract şi în scopul exploatării corespunzatoare a acesteia, Beneficiarului fiindu-i permis să furnizeze servicii în conformitate cu autorizaţiile eliberate de autorităţile de reglementare din România.

Beneficiarul se obligă să asigure funcţionarea corespunzatoare şi în siguranţă a echipamentelor proprii, fiind singur răspunzător pentru cazul în care funcţionarea defectuoasă a acestora provoacă stricăciuni Echipamentelor Beneficiarului, Infrastructurii de Colocare sau Infrastructurii Virtuale. Beneficiarul furnizează servicii conform prevederilor legale naționale și internaționale în vigoare, Furnizorul neavând cunoştinţă de conţinutul serviciului furnizat de către Beneficiar şi nefiind răspunzator pentru acesta.

Beneficiarul se obligă să nu altereze, modifice, ascundă sau revendice vreun drept de marcă sau proprietate intelectuală aparținând Furnizorului atât pe durata contractului cât și după încetarea acestuia din orice motiv.

Beneficiarul este obligat să respecte Politica de Utilizare Conformă a serviciilor, parte a prezentului contract. Orice încălcare culpabilă sau din neglijență a obligațiilor menționate în anexe poate atrage suspendarea serviciilor în cazul în care încălcarea duce la nerespectarea unor dispoziții legale ce pot afecta și activitatea Furnizorului sau a altor Beneficiari ai acestuia

În cazul în care o Autoritate a Statului cu competente în domeniu solicităFurnizorului suspendarea serviciilor, în baza unui ordin administrativ, ordin judecătoresc sau orice alt document conform, datorită nerespectării de către Beneficiar a legislației incidente serviciilor pe care le prestează, atunci Furnizorul va suspenda imediat serviciile ce fac obiectul prezentului contract și va notifica imediat Beneficiarului motivele care au dus la această decizie, urmând ca documentele justificative să îi fie comunicate acestuia în termen de cel mult două zile de la data la care a inițiat măsura.

Răspunderea limitată

Furnizorul nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a serviciilor, indiferent de durata perioadei de indisponibilitate și oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.

Clientul este de acord să garanteze și să considere Furnizorul nevinovat în legătură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune Clientului, sau a indisponibilității serviciilor.

Beneficiarul poate furniza în interes propriu sau către Beneficiarii săi servicii conform prevederilor legale naționale și internaționale în vigoare, Furnizorul neavând cunoştinţă de conţinutul serviciului furnizat de către Beneficiar şi nefiind răspunzător pentru acesta. Furnizorul nu este răspunzător în nici un fel pentru calitatea sau disponibilitatea serviciilor furnizate de către Beneficiar Beneficiarilor săi finali.

Forța majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea totală sau parțială sau pentru îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor asumate conform contractului, dacă neexecutarea sau executarea cu întârziere se datorează intervenirii unor împrejurări de Forță Majoră, definită potrivit legii.

Partea care invocă Forța Majoră va documenta corespunzător producerea și încetarea evenimentului de Forță Majoră, prin intermediul unui certificat emis de Camera de Comerț și Industrie și comunicat celeilalte Părți în termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii unei astfel de situații. Neîndeplinirea obligației de notificare atrage răspunderea Părții aflate în culpă pentru orice prejudiciu cauzat celeilalte Părți.

Orice eveniment de Forță Majoră va avea ca efect prelungirea termenelor contractuale cu o perioadă egală cu durata Forței Majore.

În cazul în care situația de Forță Majoră durează mai mult de 30 de zile calendaristice, Părțile vor vor decide, de comun acord, modificarea contractului sau încetarea acestuia.

Completări la contract

Prezentul contract se completează cu urmatoarele documente, care fac parte integrantă din contract:

Politica de Utilizare Acceptabila (AUP)

Politica ANTI-SPAM

Ultima actualizare: 02.11.2023

Scroll to Top